นิทรรศการระบบประกันคุณภาพภายในสถานศึกษา
ศูนย์ประสารงานสถานศึกษาบางมูลนาก 01
เมื่่อ วันที่ 31 มีนาคม 2558