พิธีมอบใบ ปพ.1 และ พิธีมอบเกียรติบัตรโครงการการศึกษาเพื่อต่อต้านยาเสพติด
เมื่่อ วันที่ 23 มีนาคม 2558