ปรับปรุงโครงหลังคาที่จอดรถด้านหลังโรงเรียน
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557