กิจกรรมประชาธิปไตย (กิจกรรมการเลือกตั้ง)
วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557