ประชุมคณะครูเดือน มิถุนาจน
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 5 มิถุนายน 2557