การประชุมคณะกรรมการสถารศึกษาและสมาคมครูผู้ปกครองประจำปี 2557
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 10 มิถุนายน 2557