มอบของที่ระลึกให้กับนักศึกษาที่มาสังเกตการสอน
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 13 มิถุนายน 2557