ซ้อมพิธีสวนสนาม ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 19 มิถุนายน 2557