ซ้อมพิธีสวนสนาม
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 23 มิถุนายน 2557