การนิเทศภายในประจำปี 2557
เมื่่อ วันพุธ ที่ 2 กรกฎาคม 2557