ศึกษาดูงานที่โรงเรียนอนุบาลชลบุรี
เมื่่อ วันเสาร์ ที่ 5 กรกฎาคม 2557