การนิเทศภายในโรงเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพุธ ที่ 16 กรกฎคม 2557