นิเทศภายในโรงเรียนสายชั้นประถมศึกษาปีที่ 2 และ 3 ประจำปี 2557
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557