ประชุมสมาคมผู้ประกอบวิชาชีพครูพิจิตร เขต 2
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 18 กรกฎาคม 2557