ประกวดวาดภาพระบายสีระดับชั้นประถมศึกษาปีที่ 4 - 6
ในโครงการศิลป์สร้างสรรค์ป้องกันยาเสพติด ประจำปี 2557
เด็กชายพิพัฒน์ เงินเส็ง ได้รับรางวัลชนะเลิศ
และ เด็กหญิงนภาพร วิรัชเจริญพันธ์ ได้รับรางวัลชมเชย
เมื่่อ วันที่ 18 กรกฎาคม 2557