นิเทศภายในโรงเรียน สายชั้นปฐมวัย และ สายชั้นประถมศึกษาปีที่ 1 ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 12 มิถุนายน 2557