มอบทุนมูลนิธิพันอุลิต
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557