โรงพยาบาลบางมูลนากมาให้ความรู้เกี่ยวกับการแปรงฟันอย่างถูกวิธี
และตรวจฟันนักเรียน
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 24 กรกฎาคม 2557