การอบรมผู้นำอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม
โรงเรียนเครือข่ายห้องเรียนสีเขียว ศูนย์ประสานงานบางมูลนาก 01
ณ โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 1 สิงหาคม 2557