งานเกษียณ จังหวัดลำปาง
เมื่่อ วันที่ 1-2 สิงหาคม 2557