ประชุมเดือนสิงหาคม
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 5 สิงหาคม 2557