มหกรรมวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีแห่งชาติ
National Science and Technology Fair ประจำปี 2557
ณ จังหวัดเชียงใหม่

เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 15 สิงหาคม 2557