นิทรรศการเปิดบ้านคุณธรรมครั้งที่ 4 (ตลาดนัดจิตอาสา)
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 22 สิงหาคม 2557