การประชุมใหญ่สามัญประจำปี ครั้งที่ 1/2557
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 29 สิงหาคม 2557