การคัดเลือกตัวนักกีฬาแต่ละสีเพื่อแข่งกีฬาภายในประจำปี 2557
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 3 พฤศจิกายน 2557