โรงเรียนมัธยมสาธิต ม. นเรศวรมาแนะแนวนักเรียนชั้น ป. 6
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 4 พฤศจิกายน 2557