งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557
ลอยกระทง 01

ลอยกระทง 02