งานประเพณีลอยกระทง ประจำปี 2557
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 6 พฤศจิกายน 2557




ลอยกระทง 01

ลอยกระทง 02