โครงการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้"


จากการที่ธนาคารไทยพาณิชย์จำกัด (มหาชน) ได้จัด โครงการ "กล้าใหม่ ใฝ่รู้" ได้เชิญชวนให้นักเรียน
ได้ส่งผลงานภาพวาดเข้าแข่งขันคัดเลือกเพื่อเข้าชิงรางวัล ในรอบระดับประเทศ นักเรียนของเราได้คัดเลือก
เข้าแข่งขัน เป็นทีม 4 คน วาดภาพบนผ้าใบขนาด 2 x 4 เมตร ใช้เวลา 2 ชั่วโมง ดังนี้
1 เด็กหญิงอารีรัตน์ บุญฤทธิ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 2
2 เด็กหญิงวรวรรณ ชามะรัตน์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 3
3 เด็กหญิงนภาพร วิรัชเจริญพันธ์ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 4
4 เด็กหญิงรัตนาวลี จำรัสประเสริฐ ชั้นประถมศึกษาปีที่ 6
ผู้ฝึกสอนคือ นางปัญญา พิสูจน์ศิลป์