"ทางก้าวหน้า"
โครงการตอบปัญหาธรรมะ
ครั้งที่ 33


ประกาศรายชื่อผู้มีสิทธ์สอบรอบชิงชนะเลิศระดับชาติ
ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.1-ป.3)
ได้แก่
เด็กหญิงกมลชนก จ้อยสุดใจ
เด็กชายฐิติวิชญ์ ขุนนาถ
เด็กชายเมธัส ยิ้มกล่ำ
เด็กชายศิวกร ประกอบสุข

ระดับประถมศึกษาตอนต้น (ป.4-ป.6)
ได้แก่
เด็กชายจิรายุ กันหา
เด็กหญิงนันทภัทร ยาสุข
เด็กชายน่านฟ้า ขุนทวี