กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557
กลุ่มโรงเรียนห้องเรียนสีเขียวภาคเหนือตอนลาง
ณ โรงเรียนอนุบาลอุตรดิตถ์ และ เขื่อนสิริกิต์ จังหวัดอุตรดิตถ์
เมื่่อ วันที่ 21 - 23 ธันวาคม 2557
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -01
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -02
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -03
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -04
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -05
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -06
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -07
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -08
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -09
กิจกรรม"ค่ายหนูน้อยนักอนุรักษ์" ประจำปี 2557 -10