การประเมินคุณภาพด้านความรู้ภาษาอังกฤษ ปีงบประมาณ 2558
สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 2
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 8 พฤษภาคม 2558