โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก "ราษฎร์อุทิศ"
ร่วมต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม
ในโครงการสืบสานตำนานลิเกไทย จังหวัดพิจิตร
เมื่่อ วันเสาร์ดี ที่ 23 พฤษภาคม 2558