ประชุมสมาคมผู้ปกครองและครู ประจำปี 2558
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 25 พฤษภาคม 2558