จับหมายเลขผู้สมัครเลือกตั้งประธานนักเรียน ประจำปี 2558
และมอบเกียรติบัตร
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 26 พฤษภาคม 2558