กิจกรรมลูกเสือ-ยุวกาชาด
เมื่่อ วันพฤหัสบดี ที่ 28 พฤษภาคม 2558