กิจกรรมประชาธิปไตย (หาเสียง)
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 29 พฤษภาคม 2558