ผู้อำนวยการพบนักเรียน
เมื่่อ วันที่ 2 และ 3 มิถุนายน 2558