กิจกรรมซ้อมพิธีไหว้ครู
เมื่่อ วันพุธ ที่ 10 มิถุนายน 2558