มอบเกียรติบัตรกิจกรรมส่งเสริมคุณธรรม จริยธรรมโรงเรียน
วันพุธ ที่ 9 มีนาคม 2559