มอบรางวัลโครงการรักการอ่าน
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 15 มิถุนายน 2558