ซ้อมพิธีสวนสนาม
เมื่่อ วันอังคาร ที่ 30 มิถุนายน 2558