การอบรมการจัดการเรียนรู้ตามแนวทางพัฒนาการทางสมอง(BBL)
เมื่่อ วันที่ 20-21 มิถุนายน 2558