กิจกรรมอบรมผู้นำนักเรียนส่งเสริมสุขภาพ
เมื่่อ วันที่ 29-30 มิถุนายน 2558