กิจกรรมประกวดมารยาทไทย
เมื่่อ วันพุธ ที่ 23 มิถุนายน 2558