บายศรีเสริมขวัญมุทิตาคาราวะผู้เกษียณอนุบาลภาคเหนือ
เมื่่อ วันอาทิตย์ ที่ 19 กรกฏาคม 2558