ประชุมเตรียมจัดนิทรรศการวิชาการ
เมื่่อ วันพุธที่ 22 ‎กรกฎาคม ‎2558