การจัดนิทรรศการการแสดงผลงานดีเด่นของโรงเรียน ปีการศึกษา 2558
เมื่่อ วันอาทิตย์ ที่ 26 ‎กรกฎาคม ‎2558