รางวันชนะเลิศประกวดภาพวาดระบายสี
เมื่่อ วันศุกร์ ที่ 7 สิงหาคม 2558