ศิลปหัตถกรรมระดับ เขตพื้นที่การศึกษา
เมื่่อ วันที่ 10 - 12 ‎กันยายน ‎2558