งานเยาวชนแห่งชาติจังหวัดพิจิตร ประจำปี 2558
เมื่่อ วันจันทร์ ที่ 21 กันยายน 2558